Arkæologisk Forum

Vejledning til skribenter

Tak for at du vil skrive i Arkæologisk Forum!
Når du afleverer dit bidrag til Arkæologisk Forum, beder vi dig følge nedenstående vejledning.
 
Arkæologisk Forums profil og formål
Arkæologisk Forum er et fagligt tidsskrift, der søger at sætte det arkæologiske fag ind i en større sammenhæng – både videnskabeligt og samfundsmæssigt. Der er vægt på at behandle og debattere både faglige og fagpolitiske emner, så tidsskriftet bliver et aktivt element i fagets udvikling og fremtid. Når du skriver dit bidrag til tidsskriftet, bør du derfor have fokus på det diskuterende og undersøgende fremfor de tunge videnskabelige fremlæggelser, når du skriver din tekst. Målgruppen er primært fagfolk, men henvender sig også mere generelt til alle, der interesserer sig for arkæologi, fagets rolle og vilkår i dagens samfund.
 
Peer review
Generelt vil tekster blive peer reviewed – og udsat for redaktionel korrektur og indholdsmæssige feedback – inden publicering. Du får kommentarerne fra fagfælle og redaktion tilsendt og dermed mulighed for at indarbejde dem ved en ny gennemskrivning.
 
Publicering
Ud over at publicere din artikel i tidsskriftet Arkæologisk Forum publiceres den ogsåpå FaF´s hjemmeside www.archaeology.dk  – i første omgang i form af det abstract du har skrevet til din artikel, men efter ét år lægges artiklen op i sin fulde længde på hjemmesiden som pdf-fil. Vi håber, at du er indforstået med dette. Hvis der er problemer i det, så giv os besked.
 
Rettigheder
Forfatteren har den fulde rettighed over teksten, når den er publiceret. Det digitale særtryk du modtager fra redaktionen efter publicering må gerne udsendes i egne netværk, samt deles på eventuelle digitale tjenester så som Academia og Researchgate.
 

Giv artiklen en kort titel (max 24 anslag) og evt. en undertitel (max 70 anslag).

Underskriv artiklen med dit navn.

Skriv et engelsk abstract på 5-10 linjer. Det skal bruges både til den trykt udgave af tidsskriftet og til vores hjemmeside.

Omfang: Omfanget aftaler du med din kontaktperson fra redaktionen. Generelt gælder følgende: 1 side = 3500 tegn (inkl mellemrum). OBS Referencer tæller med i det totale antal tegn.

Korrektur. Du er selv ansvarlig for korrekturlæsning og kommasætningen af din tekst. Få eventuelt en anden til at læse din tekst igennem og lave sproglig revision. Angiv venligst om du benytter med startkomma (traditionelt komma) eller uden startkomma (nyt komma).

Udgangspunktet er, at vi bruger dansk retskrivning fx ”dobbelte gåseøjne” og almindelige forkortelser er tilladt. Se mere her: https://dsn.dk/udgivelser/sprognaevnets-udgivelser/sprognaevnets-skriftserie-1/rigtigt-kort-1/Rigtigt kort indskannet.pdf

Når du omtaler andre/andres arbejde i din artikel, så nævn dem både med fornavn og efternavn første gang de optræder i teksten, herefter kun med efternavn.

Illustrationer, billeder og foto: Tydelige diagrammer, stregtegninger og foto er meget velkomne. Du skal selv have ophavsret til illustrationerne. Marker eventuelt i artiklen, hvor du helst vil have dine illustrationer.  Fotos afleveres sammen med tekst-filen i mindst 300dpi, stregtegninger og diagrammer mindst 600 dpi.

Henvisninger inde i teksten angives således: én forfatter (Nielsen 1987) eller (Nielsen 1987:72). Hvis du vil lave en henvisning til et afsnit i en tekst, så gør det så præcist som muligt fx (Nielsen 1987:72ff). Ved flere referencer til samme forfatter (Nielsen 1987a; 1987b) eller (Nielsen 1987:72; 2011:13). Ved flere forfattere angives forfatterne i kronologisk rækkefølge fx (Nielsen 1987; Buchli & Lucas 2001:15). Hvis du henviser til et link så skriver du forfatter/institution og årstal, som ved enhver anden reference fx (Slots- & Kulturstyrelsen 2018) – og så angiver du hele linket under Referencer (se herunder). Vi benytter ikke ibid. og op.cit.

Henvisninger inde teksten til personlige meddelelser angives således: (Efternavn, Forbogstav på fornavn. Personlig meddelelse, dato måned årstal). Eksempel: (Jensen, J. Personlig meddelelse, 1. januar 2000).

Referencer. Efter artiklen bringes Referencer, som både rummer litteratur og links. Den sættes alfabetisk og derefter kronologisk op, og følger nedenstående retningslinjer:

Én forfatter, tidskriftsartikel:

Fossheim, H. 2017: Science, Scientism and the Ethics of Archaeology. Norwegian Archaeological Review 50(2), 116-119.

Én forfatter, bidrag til antologi:

Rathje, W. L. 1977: In Praise of Archaeology: Le Project du Garbage. I: L. Ferguson (red.) Historical Archaeology and the Importance of Material Things. Society for Historical Archaeology, 36-42.

Én forfatter, monografi:

Glob, P.V. 1945: Den jyske enkeltgravskultur. Gyldendal.

Flere forfattere, tidsskriftsartikel:

Bønnelykke, C. & N. Valensdorf Jensen 2018: Podcast: Museum on demand? Danske Museer 2018 (2), 14-18.

Flere forfattere, bidrag til antologi:

Buchli, V. & G. Lucas 2001: The Absent Present: Archaeologies of the Contemporary Past. I: V. Buchli & G. Lucas (red.) Archaeologies of the Contemporary Past. Routledge, 3-18.

Flere forfattere, monografi/antologi:

Buchli, V. & G. Lucas (red.) 2001: Archaeologies of the Contemporary Past. Routledge.

 

Upubliceret materiale:

Weitling, F.A.B. 2018: Berørt af det uberørte. Et eksperiment med brugen af subjektive metoder inden for samtidsarkæologisk forskning. Upubliceret speciale, Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

 

Links, hvor der er tydelig forfatter på:

Larsen, R. P. 2013: Computerspil om arkæologi skal fange unge. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/computerspil-om-arkaeologi-skal-fange-unge (tilgået 03.02.2020)

Link fra institution:

Slots- & Kulturstyrelsen 2018: Metaldetektor og Danefæ. https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/metaldetektor-og-danefae/ (tilgået 03.02.2020)


Hvis ikke Referencer er opsat efter retningslinjerne, vil du blive bedt om at sætte den op efterfølgende.


Vi vil ikke have fod- eller slutnoter i teksten.

Angiv din emailadresse i slutningen af artiklen sammen med ”Forfatteren kan kontaktes på:”, hvis du er interesseret i, at læsere kan henvende sig til dig med opfølgende kommentarer eller spørgsmål (NB denne vil kun være at se i det trykte blad, ikke på hjemmesiden).

Vi bringer ikke taksigelser/Acknowledgements i forbindelse med din artikel.

Deadline for din artikel, aftaler du med din kontaktperson fra redaktionen. Hvis du får problemer med at overholde den, så henvend dig til kontaktpersonen, så snart du har erkendt det, så I kan aftale det videre forløb.

Format Vi vil bede dig om at sende din tekst i word-version, opsat i Times New Roman, str 12, 1,5 linjeafstand. Du skal sende artiklen direkte til din kontaktperson fra redaktionen pr. mail som en vedhæftet fil. Illustrationer sendes som separate filer.

Undlad venligst skrivebeskyttelse og koder, da vi sætter artiklen op, så den passer til resten af bladet.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net