Referat af Generalforsamlingen 25. feb. 2010

Tilstede var 18 stemmeberettigede medlemmer, desuden var der fire fuldmagter.

 1. Valg af dirigent: Camilla Haarby Hansen.

 1. Valg af referent: Tina Villumsen.

 1. Formandens beretning v/Trine Louise Borake.

Trine blev formand sidste år ved et af de første møder i bestyrelsen. Formanden sidder i to år ad gangen, og da de enkelte personer ikke vælges specifikt til enkelte poster, men disse fordeles ved en konstituering på bestyrelsesmødet, er Trine ikke på valg i år.

Der er i årets løb afholdt fem møder i bestyrelsen. Til møderne vil der for fremtiden blive indkøbt forfriskninger, da møderne foregår lige efter arbejde, og folk ellers går sukkerkolde. Beløbet er max 150 kr pr. møde. Dette gælder også redaktionsmøder mv. Enkelte møder er blevet afholdt hos bestyrelsens medlemmer af praktiske årsager og for en mere uformel stemning fremfor på Sila – det kan man evt. forsøge igen i det nye år.

I år blev der lavet en liste over hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen har, og hvem der står for hvad. Dette er vigtig information, når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer. Der er ligeledes lavet en ny hjemmeside, og formanden takker Anne Marie Bønnelycke for hjælp til dette. Den skal udbygges yderligere i det kommende år. Der er også lavet et nyt logo.

I bestyrelsen er der blevet diskuteret forskellige emner, som endnu ikke er færdigbehandlede:

-Medlemskab og rekruttering – skal vi gøre det, og i så fald hvordan? Der har fx været forslag om at give FaF-medlemskab som specialegave til nyuddannede.

-Alumneforening? (Altså en slags forening for gamle studerende fra de forskellige retninger og universiteter). Det burde egentlig være Universitetet, der stod for den, men måske kunne FaF være et samlende organ for det? Pt. er arbejdet dog indstillet, da der er sammenlægninger af fag i gang på universitetet. Hertil kommenterede Mette Palm, at hun ikke synes FaF skal stå for dette, det burde i så fald være for FaFs medlemmer. Trine bemærkede, at det endnu kun var et forslag til diskussion, men at det ligger i tråd med et ønske om, at foreningen også kan bruges som et socialt fællesskab .

-Revisioner af museumsloven. Ulla Odgaard og Olfert Voss har holdt øje med udviklingen i sagen, og FaF skal tage stilling til revisionen i det kommende år..

-Liv Appel fra Gilleleje Museum og Ulla Odgaard fra bestyrelsen har holdt et møde med kulturarvsordfører Flemming Møller Mortensen fra soc.dem., som er interesseret i et samarbejde med FaF. Se nærmere i tilføjelsen til formandens beretning.

-Der er foreslået en vedtægtsændring for at kunne nå museerne og dermed få en større gennemslagskraft som forening. Se pkt. 5.

-Derudover er der diskuteret mange ideer og visioner for foreningen, fx vidensdeling, diskussionsfora mv. i fht. formidling og standpunkter i aktuelle debatter.

Formandens beretning blev godkendt.

Tilføjelse til formandens beretning vedr. Mødet med Flemming Møller Mortensen. Der blev holdt et såkaldt formøde. Han er primært bekymret over dybdepløjningen og generelt interesseret i arkæologi. Han har givet udtryk for et ønske om et samarbejde med FaF, hvor vi også vil kunne bruge hans indflydelse som kontaktperson i Folketinget også i andre henseender.

 1. Kassererens beretning v/Ulla Odgaard.

Årsregnskabet, der følger kalenderåret 2009, blev rundsendt.

Der er indtægter for i alt 29.990,57 kr, primært i form af kontingenter og abbonnementer. Udgifterne er i alt 40.487,80 kr og dækker især trykning og porto. Balancen er derfor i år et underskud på 10.497,23 kr. Sidste år var der dog et overskud på 17.000 kr, og de større udgifter i år er på grund af trykningen af et ekstra blad samt hvornår regningerne falder. På de sidste tre år har der været et generelt overskud på 4000 kr, og der er en kassebeholdning på 23.282,17 kr. Regnskabet er efterset og godkendt af revisoren, Alice V. Lundgren.

Regnskabet blev godkendt.

Der blev forespurgt, hvad forplejningen til møder dækker over, hvilket blev forklaret. Det er max 150 kr pr. møde til lidt mad til mødedeltagerne.

 1. Forslag til vedtægtsændring.

Vedtægtsændringen er rettidigt udsendt. Forslagsstiller er bestyrelsen v/Trine Borake. Motivationen til vedtægtsændringen, er at kulturhistoriske institutioner også vil kunne få et medlemskab i foreningen under et institutionsmedlemskab, og ikke kun privatpersoner. Der er dog allerede en del museer, der er abonnenter på Arkæologisk Forum. Men på sigt vil foreningsarbejdet også kunne rumme andre ting, hvor det ville være en fordel, fx i fht. vidensdeling, information mv., at museerne selv er medlemmer. Måske fx ved etableringen af en form for AUD i FaF-regi – og det vil kræve, at det er institutionerne selv, der er medlem, og ikke kun forskellige privatpersoner fra deres personalegruppe. Derudover vil foreningen stå stærkere udaftil ved at have institutionerne som medlemmer. Der skal være et særligt kontingent for institutioner, ligesom der også skal være en differentiering i fht. fordele mv. mellem institutionsmedlemskaber og private medlemskaber, så få institutionsmedlemskaber ikke erstatter mange private medlemskaber.

Kommentarer:

Der var grundlæggende enighed om, at det var en god idé at arbejde videre med, at kunne optage institutioner, da et øget samarbejde ville være gunstigt, og at foreningen ville få større gennemslagskraft. Der er dog også risiko for, at der kan være en interessekonflikt ved at optage institutionerne, så derfor er det vigtigt at få nogle klare definitioner for, hvad et sådant medlemskab skal indbefatte. Der var ligeledes tvivl om, om det overhovedet var nødvendigt med et medlemskab, ligesom det blev pointeret, at vi i så fald på sin vis vil skulle være konkurrenter til ODM. Dette mente Trine dog ikke, men at vi ville være endnu en samarbejdspartner, og at institutionsmedlemskabet vil blive introduceret samtidig med, at der kommer nye tilbud i foreningen. Netop at indtænke hvad museerne vil få ud af det, er også vigtigt ved formuleringen af definitionerne for et institutionsmedlemskab. Der var ytringer om, at vi bør holde fast i, at det først og fremmest er en forening for privatpersoner, da vi er den eneste forening, der gør det.

Forslaget indebærer, at definitionerne for institutionsmedlemskabet efterfølgende skal udarbejdes. Der var dog bred enighed om, at det ville være mere hensigtsmæssigt at udarbejde definitionerne først, og derefter vedtægtsændringerne, og så stemme om det samlede færdige forslag til næste generalforsamling. Der var bred opbakning om, at bestyrelsen i det kommende år, skal arbejde videre med denne sag, som så kan stilles til afstemning ved næste års generalforsamling. Selve vedtægtsændringen blev derfor på nuværende tidspunkt trukket tilbage.

 1. Fastlæggelse af kontingent for 2011. Kasserer Ulla Odgaard orienterer om, at det ikke er direkte nødvendigt med en kontingentforhøjelse pt. Der er cirka 200 medlemmer, dog ikke alle betalende medlemmer.

Det blev fremsat, at det måske ville være meget godt med lidt ekstra midler til kommende arrangementer, hvorfor en lille kontingentstigning måske ville være ok – der er fx sket ret store stigninger i portoen.

Den følgende ændring i kontingenterne blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Kontingent 2010

Kontingent 2011

Enkeltmedlemskab

140

150

Parmedlemskab

200

200

Kun abbonnement

135

140

 1. Valg af bestyrelse.

Iflg. vedtægterne er alle, bortset fra formanden, Trine Borake, på valg, idet hun først tiltrådte sidste år og sidder i 2 år ad gangen.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er derudover Ulla Odgaard, Anna Beck, Pia Brandsnes, Claus Børre Petersen og Annette Frölich. Desuden er Kjartan Langsted og Olfert Voss suppleanter. Alle modtager genvalg. Derudover opstiller Camilla Haarby Hansen, Louise Felding og Susan Pallesen.

Iflg. vedtægterne skal der være mindst fem i bestyrelsen, så der er ikke noget øvre antal. Det fremgår dog, at bestyrelsesmedlemmer vælges, hvorfor der stemmes om hvert opstillede medlem ved håndsoprækning og almindelig flertalsafgørelse.

Resultatet af afstemningen blev, at alle opstillede medlemmer blev stemt ind i bestyrelsen. Dog blev Pia Brandsnes ikke genvalgt, og Olfert Voss er genvalgt som suppleant, mens Kjartan Langsted er gået fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem.

 1. Valg af revisor.

Nuværende revisor Alice V. Lundgren trækker sig. Gerd Ravnholt stiller op og vælges enstemmigt.

 1. Forslag til arrangementer og emner, vi skal arbejde med.
  1. Arbejde for en plads i DAR. Vi favner alle de løstansatte. (Ulla Odgaard)
  2. Arbejde på revision af vedtægterne og en forretningsorden (Camilla Haarby Hansen).
  3. PR – lave nye tiltag til branding af foreningen (Camilla Haarby Hansen).
  4. Formulere, hvad foreningens mission er. (Trine Borake).
  5. Definere hvad et institutionsmedlemskab indebærer mv. og holde åbne møder i den forbindelse (Louise Felding).
  6. Inddrage medlemmerne i arbejdsgrupper (Jette Rostock).
  7. Holde flere seminarer, for det rykker noget og sætter gang i diskussionerne (Mette Palm). FaF skal nok også finde sit eget ståsted, evt. afprøve noget nye, fx med workshop-formen (Trine Borake).
  8. Gøre foreningen mere landsdækkende. Nå ud til de andre landsdele, fx lave en indsats om regionale områders særlige problemstillinger og afholde seminarer og/eller møder i andre regioner i den forbindelse, fx også i forbindelse med generalforsamlingen. Der mangler fynboer og jyder i foreningen. Eventuelt kunne man, ligesom man har gjort i studenterforeningen DALF, afholde generalforsamlingen på skift i Kbh. Og Århus. (Trine Borake).
  9. Etablere socialt fællesskab eller netværk (Anna Beck). Evt. kunne man kombinere generalforsamlingen i hhv. Kbh. Og Århus med et socialt arrangement (Tina Villumsen).
  10. Arbejde på at etablere noget i stil med AUD i FaF-regi.
  11. Hjemmesideudvikling, blog, AUD-info mv.

 1. Eventuelt: Fra redaktionen af Arkæologisk Forum v/ Mette Palm. Det er fedt med alle de nye tiltag. Redaktionen skal informeres bedre fra bestyrelsen.. Det har været overvejet, om det bare skulle være et digitalt tidsskrift, men det er stadig rart at det er i papirformat også.

Der er otte i redaktionen: Mette Palm, Jette Rostock, Mette Bjerrum Jensen, Bo Jensen, Anna Beck, Ole Thirup Kastholm, Claus Børre Petersen og Thomas Larsen Schmidt.

Man er velkommen til at komme med input til indhold i Arkæologisk Forum.

Næste år ønskede generalforsamlingen, at der også ville være en beretning fra Redaktionen

Generalforsamlingen blev afsluttet. Vi takker for god ro og orden!

Dagsorden til FaFs ordinære generalforsamling torsdag d. 25. Februar 2010

l. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at følgende vedtægt:

§ 5 Som medlemmer optages alle, der har gennemført mindst første del (dvs. bifag, første del af cand.phil. eller bachelor) af studiet i forhistorisk-, middelalder-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning ved den nærmest efterfølgende generalforsamling.

ændres til:

§ 5 Som medlemmer optages alle, der har gennemført mindst første del (dvs. bifag, første del af cand.phil. eller bachelor) af studiet i forhistorisk-, middelalder-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning ved den nærmest efterfølgende generalforsamling. Desuden kan kulturhistoriske institutioner tegne et institutionsmedlemskab.

(ændring markeret med kursiv)

6. Fastlæggelse af kontingent for 2011.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Forslag til arrangementer og emner vi skal arbejde med.
10. Eventuelt.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net