FaF generalforsamling 11. marts 2011

Referat af FaFs generalforsamling 11. marts 2011 på Odense Bys Museer


Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
 
1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen
 
2. Referent: Anna Beck
 
3. Formandens beretning v/ Trine Borake
 
Vi har i det forgangne år afholdt fem bestyrelsesmøder, en ekstraordinær generalforsamling, et seminar, en ekskursion, været repræsenteret ved to faglige møder og realiseret en masse andre spændende ting. Et ganske flot og tilfredsstillende engagement.
 
Bestyrelsesmøder
Møderne har haft to overordnede temaer: Visioner og vedtægter
Bestyrelses visioner kan sammenfattes i tre kategorier, der er indbyrdes forbundet:
- Legeplads, socialt og kollegialt forum og netværk.
- Uformel vidensdeling og dialog, metodediskussionog debat.
- Fingeraftryk i den offentlige debat,legitimere vores fag samt varetage faget interesser.
 
For at kunne leve op til visionerne og for at ajourføre vedtægterne generelt, blev der nedsat et underudvalg til revision af vedtægter.
Udvalget bestod af nogle bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer udefra. Generelle retningslinjer og skabeloner blev brugt som inspiration. Det viste sig at være en svær proces, men arbejdet mundede ud i en ekstraordinær generalforsamling d. 22. nov. 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Der er dog stadig fejl og mangler og processen er således pågående. 
 
Seminar
I juni 2010 afholdte FaF er miniseminar på Købehavns universitet: Sådan gør man i Sverige….. Myter og metoder i svensk arkæologi med oplæg af fem svenske arkæologer Stefan Larsson, Karin Lund og Håkan Thorén fra UV-Syd samt Charlotte Fabech og Nils Johanssonfra Sydsvensk arkeologi AB.
 
Ekskursion
I sensommeren arrangerede FaF en tur til Tanum for at se og diskutere helleristninger i deres kontekst.
 
Faglig Repræsentation
Derudover havde FaF en repræsentant ved Fuglsø-mødet 2010, hvor der også, gennem poster, foldere og eksemplarer af Arkæologisk Forum, blev gjort opmærksom på foreningen og dens arbejde. Også ved Det Arkæologiske Råds årsmøde i vinteren 2011 havde foreningen et par repræsentanter.
 
Øvrigt
Endeligt har vi fået lagt specialer ud på hjemmesiden. Her er vi dog stødt ind i ophavsretlige problemer, der dog er blevet løst nu. Dermed kan vi udbygge dette tiltag i det kommende år. 
 
Vi har også fået oprettet en medlemsdatabase til internt brug, der skaber muligheder for at holde bedre styr på vores medlemsskare. Det skaber mulighed for, at vi på sigt vil kunne målrette tilbud og tiltag mere præcist.
 
Vi har fået oprettet en Facebook-profil som skal bruges som informationskanal og lede opmærksomheden hen på hjemmesiden og bruges som reminder til arrangementer.
 
Også har vi arbejdet på at skabe en mere sammenhængende kontakt til redaktionen af Arkæologisk Forum så vi i højere grad kan samarbejde om temaer og arrangementer.
 
Alt i alt et godt og udbytterigt år med masser af nye og gode tiltag.
 
Beretningen findes også her: http://www.archaeology.dk/11686/Generalforsamling 2011
 
 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab v/ Ulla Odgaard
 
Årsregnskabet for 2010 blev rundsendt.
Årets indtægter er på 31.553,59, primært i form af kontingent og abonnementer. Udgifterne er i alt på 30.560,15. Den største post på udgiftssiden er trykning og udsendelse af Arkæologisk Forum til medlemmerne. Hjemmesiden er også en udgiftspost. Derudover er der en post til arrangementer, hvorunder hører gaver, tryk af poster mv. Endelig er der en post med deltagergebyr til diverse møder fx. Fuglsømødet. I alt er der et overskud på regnskabet på: 993,44.
 
Regnskabet er efterset og godkendt af revisor Gerd Bindesbøl Ravnholt og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
 
5. Redaktionens beretning v/ Jette Rostock
Redaktionen har i et par år bestået af de samme 8 redaktionsmedlemmer.
 
Den forløbne periode er der, som planlagt/forventet, udkommet 2 numre: numrene af Arkæologisk Forum: nr. 22 og 23 – og forårets nummer 24 er nu godt på vej: artiklerne er ved at blive fagfællebedømt og korrekturlæst og så småt på vej tilbage til forfatterne til den endelige afpudsning. Og redaktionen forventer at bladet som sædvanlig udkommer i maj måned.
 
NYHED: Arkæologisk Forum på autoritetslisten!!
I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var blevet placeret på autoritetslisten og placeret som niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator.
 
Baggrund
På foranledning af Forsknings- og Innovationsstyrelsen nedsatte Danske Universiteters Rektorkollegies Forretningsudvalg (januar 2008) en række faggruppe som indenfor skulle niveauinddele tidsskrifterne indenfor deres fagområde – og placere disse på den såkaldte autoritetsliste som niveau 1 eller 2 tidsskrifter efter den bibliometriske forskningsindikator. Niveau 1 rangerer lavere end niveau 2 – en forfatter der er alene om at skrive en artikel i et niveau 1 tidsskrift får 1 point, er der flere forfattere om artiklen skal pointet deles.   
 
Den bibliometriske forskningsindikator er i et politisk forlig i juni 2009 blevet en del af den nye finansieringsmodel som man vil fordele en del af universiteternes basismidler efter – nu flere points en institutions forskere har fået i den bibliometriske forskningsindikator nu flere penge til denne institution.
 
I 2009 foretog de 67 faggrupper den første niveauinddeling af tidsskrifterne inden for deres fagområde. Og faggruppen for arkæologi, arkæometri og konserveringsvidenskabtog beslutning om bl.a. de arkæologiske tidsskrifter.
 
Fagfællebedømmelse af artikler og indlæg i Arkæologisk Forum
I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var kommet på autioritetslisten som niveau 1. Af et medlem i faggruppen fik vi dog ved samme lejlighed at vide at hvis Arkæologisk Forum i fremtiden skulle beholde placeringen i autoritetslisten så skulle vi have indført mindst en ekstern (uafhængig af redaktionen) fagfællebedømmelse (peer review) på artikler og indlæg i Arkæologisk Forum.
 
I december 2010 beslutter vi redaktionen – efter at have summet lidt på det – at arbejde på at fastholde Arkæologisk Forums placering på autoritetslisten. Hvilket betyder af vi er i gang med at indføre fagfællebedømmelse på artikler og indlæg – og det går efter planen her med nr. 24 hvor de fleste artikler og indlæg er ved at blive fagfællebedømt.
 
Andre krav der stilles for at være på autoritetslisten som et niveau 1 tidsskrift opfylder Arkæologisk Forum allerede, eks. har tidsskriftet altid haft et ISSN-nummer, og det har også en hjemmeside.
 
Nogle overvejelser redaktionen har gjort sig
Arkæologisk Forum profilerer sig jo ved at være ret anderledes end de øvrige arkæologiske tidsskrifter i dansk arkæologi. Ord som ”debatterende”, ”åbent” og ”eksperimenterende” er på banen og folk tænker først og fremme på tidsskriftet som et arkæologisk debatforum. Hvordan vil det kunne harmonere med at være et anerkendt videnskabeligt tidsskrift? Vil en sådan blåstempling, og den krævede fagfællebedømmelse, ikke betyde døden for det debatterende, eksperimenterende og skæve?
 
Vi har naturligvis overvejet dette i redaktionen. Det at artikler nu skal fagfællebedømmes betyder ikke at vi skal tilnærme os de andre tidsskrifter, Arkæologisk Forum skal fortsat være Arkæologisk Forum – og det er jo også med den profil/baggrund at tidsskriftet er blevet placeret på autoritetslisten. Det er redaktionens opgave at sikre (sammen med fagfællebedømmerne) at tidsskriftets profil også i fremtiden opretholdes.
 
De debatter der bliver ført og de emner/problematikker der bliver behandlet i tidsskriftet (fx metaarkæologiske problemstillinger eks: teoretiske og overordnede videnskabelige problemstillinger; arkæologi set i politisk og samfundsmæssig sammenhæng) er nemlig nogle der er af betydning for videnskaben arkæologi og dennes udvikling – hvorfor sådanne emner/problematikker også er genstand for videnskabelig udforskning, hvilket de ikke i samme grad blev før der fandtes et Arkæologisk Forum, og publikationsmulighederne for sådanne var der heller ikke. I dansk arkæologi er det Arkæologisk Forum der kan det.
 
Autoritetslisten er et vilkår (kommet ovenfra) vi ikke kan ændre på. Og man kan jo håbe på at det at dansk arkæologi har fået et autoriseret arkæologisk tidsskrift hvor sådanne problematikker bliver behandlet og analyseret, vil virke styrkende / opstøttende / motiverende for sådan forskning i fremtiden – det er der brug for! 

Forkortet udgave af redaktionens beretning - den fulde version finder her: http://www.archaeology.dk/11692/Nyt fra redaktionen
 
 
6. Vedtægtsændringer
 
I henhold til de rundsendte forslag til ændringer i foreningens vedtægter blev følgende vedtaget:
 
§2, stk 1: Formål
Jette og Ullas forslag godkendt
 
§4, stk 2: Bestyrelse
Gerds forslag godkendt
 
§6, stk 2: Generalforsamling
Jette og Ullas forslag – nedstemt, Bestyrelsens forslag – godkendt
 
§6, stk 3: Generalforsamling
Jette og Ullas forslag – godkendt, Gerds forslag – nedstemt
 
§6, stk 4: Generalforsamling
Jette og Ullas forslag – nedstemt
 
§6, stk 5: Generalforsamling
Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsen – godkendt
 
Tilføjelse til §6, stk 7
Gerds forslag - godkendt
 
§7, stk 1: Ekstraordinær generalforsamling
Jette og Ullas forslag – godkendt
 
§7, stk 2: Ekstraordinær generalforsamling
Jette og Ullas forslag - godkendt
 
Se nedenfor for den reviderede udgave af vedtægterne.
 
7. Behandling af indkomne forslag
 
Ingen forslag er indkommet
 

8. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 
Forslag om at sætte kontingentet op i 2012 på baggrund af markante stigninger i porto, således at kontingent for 2012 skal være:
160,- for medlemmer
220,- for parmedlemmer
155,- for abonnement
 
Forslaget blev godkendt
 
 
9. Valg af formand
 
Trine Borake genopstillede – og blev genvalgt
 
 
10. Valg af bestyrelse - 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
Der skal vælges op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Den nye bestyrelse blev valgt ved fredsvalg og består af:
Tina Villumsen
Anna S. Beck
Claus Børre Petersen
Camilla Haarby Hansen
Susan Pallesen
Gerd Bindesbøl Ravnholt
Anette Frölich (suppleant)
Kjartan Langsted (suppleant)
 
 
11. Valg af revisor
 
Gerd Bindesbøl-Ravnholt fratræder posten som revisor
Kamma Poulsen-Hansen stillede op og blev valgt.
 
 
12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder
 
Forslag om samarbejde med ODM (Kamma). Kamma vil gerne arbejde videre med emnet
 
Forslag om at man kunne bruge noget af den opsparede kapital på en reklamekampagne bl.a. målrettet de jyske museer (Kamma).
 
Forslag om at tilføje RSS til hjemmesiden (Christian).
 
Forslag om at oprette et metodenetværk (Kamma).
 
Forslag om at lave en event omkring, at Arkæologisk Forum faktisk er kommet på niveau 1 (Jette, Kamma).
 
 
13. Eventuelt
 
Der var ingen punkter under eventuelt.
Se de nye vedtægter her
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net