FaFs generalforsamling 3. marts 2012

Foreningen af Fagarkæologer afholdt ordinær generalforsamling lørdag d. 3. marts 2012 i Jelling – på adressen: Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. 
 

Referat af ordinær generalforsamling i FaF, lørdag d. 3. marts 2012
 

Der var 15 medlemmer til stede og tre medlemmer deltog ved fuldmagt.
 

 1. Valg af dirigent – Kamma Poulsen-Hansen valgt.
 2. Valg af referent – Camilla Haarby Hansen valgt.
 3. Formandens beretning – Trine Borake fremlagde beretning for året, der er gået:
  1. Ved sidste generalforsamling blev Tina Villumsen og Gerd Ravnholt valgt ind i bestyrelsen.
  2. Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder – der er primært arbejdet videre med det interne arbejde, der påbegyndtes sidste år:
   1. Medlemsdatabasen er blevet justeret
   2. Hjemmesiden
    1. Der er kommet mange flere links til specialer. Dertil er der lavet en strategi for indhentning af nye specialer.
    2. Information til arbejdsløse ny-uddannede med relevante links.
   3. ”Tillykke-brev” til nyligt færdiguddannede arkæologer – som hverve-kampagne til FaF
   4. Brev til museerne vedrørende FaFs jobformidling – så museerne fremover skal kunne opslå eksempelvis udgravningsjob via FaFs hjemmeside.
   5. Facebook-siden – som supplement og reklame for FaFs hjemmeside.
   6. FaFs årshjul
  3. Fuglsø-mødet i Nyborg – FaF deltog med en poster (som siden er ophængt på Moesgaard). Der blev lagt referat af mødet på FaFs hjemmeside.
  4. DARs årsmøde – FaF var repræsenteret og der blev lagt referat af mødet på FaFs hjemmeside.
  5. Ekskursion til Ladby – Foredrag ved Lene Feveile samt Marianne Rasmussen.
  6. Jule-møde sammen med Redaktionen af Arkæologisk Forum.
  7. Det kommende år vil der blandt andet blive arbejdet på et seminar med arbejdstitlen ”Hvorfor graver vi?” i samarbejde med redaktionen for Arkæologisk Forum. Derudover vil bestyrelsen forsøge at arrangere en slags fyraftensmøder, hvor man kan udveksle metodiske tips og tricks og dele den viden vedrørende eksempelvis forskelligt software, deltagerne ligger inde med.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab – Ulla Odgaard fremlagde regnskabet for 2011.
  1. Revisor, Kamma Poulsen-Hansen, henstillede til, at man fremover får afviklet skyldige udgifter indenfor regskabsåret, frem for at de stadig er skyldige i næste regnskabsår.
  2. Revisoren henstillede til at kassereren fremsender regnskabet i god tid før generalforsamlingen.
 5. Redaktionens beretning – Mette Palm fremlagde beretning for året, der er gået:
  1. Arbejdet i redaktionen er hårdt, godt og konstruktivt – der er mange ideer og en ambition om at lave et godt tidsskrift. Der er pt. syv medlemmer i redaktionen: Mette Palm, Jette Rostock, Claus Børre Petersen, Anna Severine Beck, Ole Thirup Kastholm, Bo Jensen og Signe Lützau Pedersen.
  2. Arkæologisk Forum
   1. Det tilstræbes at få fagfællebedømt bladets artikler – hvorvidt de enkelte artikler er fagfællebedømt anføres ved artiklerne. Redaktionen er stadig i en proces med at få implementeret fagfællebedømmelsen i arbejdsgangen. Der er stor velvilje mht. at være fagfællebedømmer for Arkæologisk Forum.
   2. Efterlysning af debatindlæg – stor succes med respons i form af flere artikler. Et tiltag vi nok også vil forsøge fremover i forskellige former.
   3. Jobannonce til redaktionen – en ny måde at få redaktionsmedlemmer. Signe Lützau Pedersen blev valgt til nyt redaktionsmedlem som afløsning for Thomas Larsen-Schmidt og Mette Bjerrum, der efter flere år i redaktionen valgte at stoppede i årets løb.
 6. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var indkommet. Der blev fra generalforsamlingen henstillet til, at man ved udsendelse af første ”teaser” vedrørende afholdelse af generalforsamling også anfører fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen.
 7. Fastlæggelse af kontingent for 2013-2014
  1.  Forhøjelse af kontingenter og prisen på abonnement blev diskuteret:
   1. Selvom portoen ikke synes at ville stige i år, er det sandsynligt, den vil gøre det igen næste år.
   2. Både bestyrelsen og redaktionen vil gerne have mulighed for at hverve medlemmer fra udenfor Københavnsområdet – og for at give tilskud til disses transportomkostninger i forbindelse med møder.
   3. Bestyrelsen vil gerne have større økonomisk råderum i forbindelse med fremtidige arrangementer.
  2. Forslag om forhøjelse: 180 kr for enkeltmedlemskab, 220 kr for samboende arkæologers par-medlemskab og 155 kr for abonnement på Arkæologisk Forum. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 8. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år) – Ulla Odgaard genopstillede og blev valgt som kasserer, mens Trine Borakes formandspost ikke var på valg.
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter. Fire bestyrelsesmedlemmer (Gerd Ravnholt, Tina Villumsen, Susan Pallesen og Camilla Haarby Hansen) ønskede ikke at genopstille. Anna Severine Beck genopstillede ved gyldig fuldmagt mens Jette Rostock og Kamma Poulsen-Hansen stillede op og de tre blev valgt uden kampvalg. Claus Børre Petersen opstillede som suppleant ved gyldig fuldmagt og blev valgt uden kampvalg.
 10. Valg af revisor – Gerd Ravnholt blev valgt.
 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
  1. Det har siden AUD er stoppet med at udkomme været vanskeligt at få overblik over hvilke udgravninger der foretages i Danmark og resultaterne heraf. FaF kunne være med til at opfordre eller komme med forslag til, hvordan noget tilsvarende kunne laves igen. Dertil er det et problem at der i Danmark bruges mange millioner kroner på udgravninger, uden at der kommer ret mange synlige resultater ud.
   1. FaF kunne i første omgang sende ”følere” ud til Organisationen af Danske Museer og Det Arkæologiske Råd vedrørende et fremtidigt samarbejde og siden deltage i udvalg til udvikling af konkrete forslag.
   2. FaF kunne arrangere debatmøder – eksempelvis med Dorthe Veien Christiansen fra Kulturstyrelsen 
  2. Dannelse af en ”ad hoc-gruppe”, en arbejdsgruppe under FaF vedrørende Politik og Arkæologi – gruppen vil gerne have flere medlemmer.
  3. Forslag om fremtidigt fokusområde – Arbejdsløse og løst-ansattes forhold.
  4. Forslag om medlemsundersøgelse – hvad vil FaFs medlemmer gerne have? Både hvad angår Arkæologisk Forum og arrangementer. Hvad er medlemmernes arbejdssituation? Hvad er medlemmerne glade for?
  5. Teori-gymnastik – ny gruppe oprettet under FaF – arkæologisk diskussionsklub.
  6. Kunne FaF have et medlemskab af EAA?
  7. Ture/ekskursioner – eksempelvis til England.
  8. Links til hjemmesidens diskussionsforum på Facebook-siden.
 12. Eventuelt – Der var intet til eventuelt.
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net