FaF generalforsamling 15. marts 2013

Foreningen af Fagarkæologer afholdt ordinær generalforsamling 15. marts 2013 på Københavns Universitet i lokale 24.4.01.


Referat af ordinær generalforsamlingen d. 15. marts 2013
 
Til generalforsamlingen var 9 medlemmer mødt op.
 
1. Valg af dirigent - Anna Beck blev valgt til dirigent.
 
2. Valg af referent - Ulla Odgaard valgtes til referent.
 
3. Formandens beretning - Trine Borake (formand) gennemgik FaF’s tiltag igennem det seneste år.
a. Der har været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder og et jule tam-tam møde.
b. Trine er to gange blevet interviewet som formand af Magisterbladet. Den ene gang til en notits om løse ansættelser, den anden gang til en udmærket portræt-artikel, der beskrev FaF og arbejdet som formand.
c. Ved ”Fuglsø-mødet” i Nyborg blev der, som et led i medlemshvervningen, delt foldere ud med oplysninger om FaF.
d. Der var desuden planlagt en FaF-tur til Ribe i efteråret, som desværre måtte aflyses, da der ikke var nok tilmeldte.
e. Som et led i en undersøgelse af hjemmesidens job-formidlings relevans, foranstaltede bestyrelsen en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2012. Anna Beck stod for ideoplægget og det tekniske. Undersøgelsen, der blev besvaret af mere end 150 arkæologer, viste bl.a. at 16% havde været fuldtids arbejdsløse i et helt år.
f. D. 28. februar 2013 afholdt FaF seminaret ”Arkæologien i en verden i forandring” på Århus Universitet i en fyldt sal med ca. 50 deltagere, gode indlæg og livlige diskussioner. Seminaret var arrangeret af Trine Borake, Anna Beck og Anette Kjærulf Andersen.
g. Andre aktiviteter i det forløbne år er - udover hjemmesideopdateringer og opslag på Facebook - den nu mangeårige FaF-mail ved Jette Rostock samt møder i teorigruppen ”Teorigymnastik” og ”Arkæologi og Politik” gruppen.
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.
 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet - Ulla Odgaard fremlagde regnskabet, som var godkendt og underskrevet af revisor Gerd Ravnholt. 
FaF’s udgifter til Arkæologisk Forum og hjemmesiden kan lige præcis dækkes af indtægterne fra medlemskontingentet og abonnementerne ved nuværende medlemstal. Vi satte kontingentet op sidste år, men på grund af portoforhøjelser får vi dog ikke større overskud, og ved fremtidige arrangementer må vi søge fondsmidler eller opkræve deltagergebyr for at dække udgifter til lokale og forplejning. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 
5. Redaktionens beretning – ved ansvarshavende redaktør Mette Palm:
a. Arkæologisk Forum lever i bedste velgående, og som altid har vi flere ideer end der er plads til i tidsskriftet. Efter 27 numre kan vi konstatere, at der stadig er god brug for en bladprofil som Arkæologisk Forum.
b. Vi arbejder stadig videre med at få indarbejdet fagfællebedømmelse af en del af vores artikler og søger en passende balance mellem de videnskabelige, fagfællebedømte artikler og så de debatterende artikler, som altid har været i Arkæologisk Forum.
c. Pt. er vi i fuld gang med nr. 28, som efter planen udkommer til maj. Og selvfølgelig kommer der også i dette nummer mange spændende artikler.
d. Siden sidste generalforsamling er der sket nogle udskiftninger i redaktionen. Efter et jobopslag efter et nyt redaktionsmedlem har vi 1. februar fået hele to nye medlemmer, som styrker vores sammensætning, ind i redaktionen. Den ene er Sara Gjerlevsen fra Esbjerg, som både er forhistoriker og middelalderarkæolog. Den anden er Morten Ravn, som er forhistoriker og pt. skriver ph.d. på SAXO-instituttet. Da Sara ikke umiddelbart kan deltage i vores redaktionsmøder, sker en del af diskussionerne over e-mailen, og det har indtil videre fungeret fint.
e. I 2012 har redaktionen også sagt farvel til Claus Børre Petersen, som har været med siden det første nummer udkom i november 1999. Claus har altid bakket op om Arkæologisk Forum og i årenes løb har han haft mange funktioner i redaktionen både som webredaktør og skribent, redaktør og forsidefotograf. Claus har været en uvurderlig hjælp de sidste mange gange, hvor vi har været i Holbæk for at samle bladet og sende det ud til medlemmer og abonnenter. Han har en sikker hånd når det kommer til adresselabels og selvklæbende frimærker. Redaktionen håber, at du også fremover har lyst til at give en hjælpende hånd med i Holbæk. Som tak for din indsats gennem årene har redaktionen samlet ind, så du kan købe en god bog.
 
6. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var modtaget.
 
7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår
De nuværende kontingentsatser 180 kr. pr. medlem, 220 kr. for samboende, 155 for abonnenter blev bibeholdt, da vi hævede satserne sidste år. En indtægtsstigning bør ske gennem større medlemstilgang.
 
8. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år).
Trine Borake ønskede ikke at modtage genvalg.
Anette Kjærulf Andersen stillede op som ny formand – og blev valgt.
 
9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
Anna Beck ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, men lover at hjælpe med medlemsdatabasen, som hun har selv har udarbejdet. På grund af den er det nu muligt hele tiden at have oversigt over medlemsskaren, og den er blevet en uvurderlig del af bestyrelsesarbejdet.
Ulla Odgaard fortsætter som kasserer (ikke på valg i ulige år).
Claus Børre Petersen genopstillede og valgtes som suppleant.
Jette Rostock genopstillede og valgtes som bestyrelsesmedlem.
Maria Broholm stillede op og valgtes som bestyrelsesmedlem.
Desuden bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at supplere sig efter behov.
 
10. Valg af revisor
Gerd Ravnholt genopstillede og valgtes som revisor.
 
11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder
a. Der bør være fokus på at øge kendskabet til FaF blandt arkæologer – og at få flere medlemmer i foreningen.
b. Løse ansættelser og arbejdsløshed bør fortsat være et fokusområde.
b. Vi bør indgå i samarbejde med Magisterforeningen. Den nye bestyrelse vil undersøge konsekvenserne af den standard-samarbejdsaftale, som Magisterforeningen har foreslået FaF at underskrive.
c. Ved det kommende EAA møde i Pilzen planlægger FaF at deltage med et indlæg i en session om professionelle organisationer. Jette Rostock har lovet at holde indlæg om FaFs formål og udfordringer.
 
12. Eventuelt
Stor tak til Trine Borake for hendes indsats som formand i FaF igennem flere år. 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net