FaF generalforsamling 14. marts 2014

Foreningen af Fagarkæologer afholdt ordinær general-forsamling 14. marts 2013 på Københavns Universitet Amager.


Referat af ordinær generalforsamling d. 14. marts 2014

 
Til generalforsamlingen var 10 medlemmer mødt op.
 
1. Valg af dirigent – Jeanette Skaarup blev valgt til dirigent.
 
2. Valg af referent – Ulla Odgaard valgtes til referent.
 
3. Formandens beretning 
Formand Anette Kjærulf Andersen gennemgik de vigtigste FaF tiltag for 2013.
 
a. Vi er blevet flere medlemmer i FaF (vi er omkring 200), og vi skulle gerne blive flere.
b. Kommunikationen med medlemmerne er vigtig, og der gøres fortsat et stort arbejde gennem hjemmesiden og det månedelig nyhedsbrev, som Jette Rostock står for.
c. I samarbejde med FaF gruppen ”Arkæologi og Politik” har FaF’s bestyrelse i 2013 opstartet projektet ”Det arkæologiske arbejdsmarked”. I foråret 2013 sendte bestyrelsen et brev til direktøren for Kulturstyrelsen med en bøn om at opfordre museerne til at slå ledige stillinger op – også de midlertidige udgravnings-stillinger. Direktørens svar var, at det lå uden for hendes kompetenceområde, og at henvendelsen burde rettes til ODM. FaF’s næste træk var at indgå et samarbejde med Magisterforeningen omkring en undersøgelse af situationen for de mange løse ansatte. Denne undersøgelse vil blive gennemført i foråret 2014.
d. FaF deltog ved EAA-mødet i Pilzen med et indlæg om FaF ved Jette Rostock. Ved denne anledning blev vi involveret i det allerede kørende projekt DISCO – Discovering the archaeologist of Europe. I december 2013 deltog FaF ved Maria Broholm i et DISCO møde i Santiago de Compostella, sammen med repræsentanter fra de andre europæiske lande.
e. Et andet tiltag er et samarbejde med DM’s Faglige Forum, som går ud på at FaF skal være med til at levere ideer til fyraftensarrangementer i DM, og at medlemmer af DM skal have mulighed for at deltage i FaF’s arrangementer. Endvidere giver det os mulighed for at låne lokaler og visse administrative ydelser hos DM.
f. I det forløbne år har FaF været på omvisning i Nationalmuseets Vikingeudstilling, samt på besøg hos Skalk, Moesgård Museum og instituttet på Moesgård.
g. I 2014 vil vi arbejde videre med projektet ”Det arkæologiske arbejdsmarked”, blandt andet gennem forårets undersøgelse af de løstansattes forhold i samarbejde med DM, og ved deltagelse i EAA mødet i september med et indlæg om arkæologers forhold i Danmark. Af faglige udflugter er den første planlagt til at gå til Borgcenteret i Vordingborg d. 2. maj. 
 
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.
 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet – Ulla Odgaard fremlagde regnskabet, som var godkendt og underskrevet af revisor Gerd Ravnholt. 
FaF har i det forløbne år brugt en stor del af sit oparbejdede overskud på at afholde seminaret ”Arkæologi i Forandring”, med blandt andet udgifter til honorar til indbudt key-not speaker i foråret 2013. Udover denne ekstraordinære udgift balancerer indtægterne med de faste udgifter.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 
5. Redaktionens beretning – ved Jette Rostock:
I årets løb er Arkæologisk Forum, som planlagt, udkommet med to numre – nr. 28 i maj 2013 og nr. 29 i november 2013. 
 
I maj-nummeret skrev redaktionen en leder om tendensen i de navne de nye fusionerede museer har valgt. De valgte navne starter ofte med ”Museum” efterfuldt af et større geografisk område -ind imellem et noget større end museet rent faktisk dækker. Forsidebilledet ”Museum Danmark” er en kommentar til denne trend. Indholdsmæssigt behandler artiklerne i nr. 28 ret mange forskellige ting, og selv temaet er blevet til to små temaer i dette nummer: ”Det digitale museum” og ”Similarities og differences”. Sidstnævnte indeholdt to artikler skrevet på engelsk. Den ene sammenlignede dansk og britisk arkæologisk udgravningsmetode, og den anden sammenlignede dansk og irsk lovgivning på kulturarvsområdet. Det er ikke første gang at vi bringer artikler skrevet på et andet sprog end dansk. Artikler på svensk og norsk ses jævnligt, og vi har også før haft en enkelt eller to artikler på engelsk – og her var det det mest naturlige da skribenterne kom fra engelsksprogede lande, og ikke kunne skrive på dansk.
 
I november-nummeret nr. 29 er det til gengæld blevet et noget større tema med hele 5 
artikler om ”Nye udstillinger”. Ret tilfældigt blev dette tema, om man så må sige, bakket op af FaFs tur til det nybyggede Moesgård Museum – et aktuelt og heldigt sammenfald. 
 
I redaktionen er vi fortsat, som på tidspunktet for sidste generalforsamling, otte personer: Mette Palm (ansvarshavende redaktør), Bo Jensen, Anna Beck, Ole Thirup Kastholm, Morten Ravn, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen og Jette Rostock. Og vi arbejder nu på Arkæologisk Forum nr. 30 – og med det er Arkæologisk Forum udkommet i 15 år.
 
6. Highlights fra bestyrelsens arbejde
Med afsæt i bestyrelsens hensigtserklæring fra maj 2013 fortalte Jette Rostock om FaFs kommunikation: kommunikationsstrategi, medier og kanaler samt resultater. Og fremlagde de overordnede konklusioner på en lille interviewundersøgelse blandt FaFs medlemmer, som hun foretog i efteråret  2013.  *
 
7. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var modtaget.
 
8. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår
De nuværende kontingentsatser 180 kr. pr. medlem og 220 kr. for samboende, samt 165 kr. for private abonnenter blev bibeholdt, mens en ny takst for institutionsabonnement på 250 kr. blev vedtaget. Der er flere grunde til at indføre et højere abonnement for institutioner. Det hænder at FaF har mistet medlemmer, der tror sig omfattet af deres museums abonnement - vi håber at indførelsen af et institutionsabonnement tydeliggør at der ikke er tale om et medlemskab. Problemet bliver dog næppe løst fuldstændigt, men så får vi da lidt af det mistede beløb ind igen. Desuden lægger vi os med en højere abonnementspris for institutioner op af mange andre tidsskrifters politik. 
 
9. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år).
Formand Anette Kjærulf Andersen blev valgt sidste år og var derfor ikke på valg.
Kasserer Ulla Odgaard var på valg og blev genvalgt.
 
10. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
Maria Broholm ønskede ikke genvalg.
Claus Børre Petersen genopstillede og valgtes som suppleant.
Jette Rostock genopstillede og valgtes som bestyrelsesmedlem.
Jeanette Skaarup, som var trådt ind i bestyrelsen i 2013, stillede op og blev valgt.
Derudover stillede Nikolaj Wiuf Kristensen, Rikke Hammer og Thit Birk Petersen op som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt, og Poul Erik Lindelof blev valgt som suppleant.
 
11. Valg af revisor
Gerd Ravnholt genopstillede og valgtes som revisor.
 
12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder
a. Der skal fortsat arbejdes videre på ”Det arkæologiske arbejdsmarked” projektet, og FaF bør dyrke det internationale samarbejde mere.
b. Kulturarvs-management er et område, som vi bør fokusere mere på. Arkæologer har kompetencer, som er nyttige i denne henseende, og der er også potentielt muligheder for at skabe arkæolog-jobs. Aktuelt tilbyder Moesgård uddannelse inden for feltet.
c. Forslag om paneldebat om museumsloven og hvordan man ser på brugen af den. Vi kan blandt andet invitere relevante politikere.
d. Forslag om større samarbejde med studenterforeningerne, også med henblik på rekruttering af nye FaF-medlemmer.
 
13. Eventuelt
Ingen punkter 
 
*  Til dagsorden pkt. 6: Highligts fra bestyrelsens arbejde - download indlæg:
FaF Kommunikation 2013 – i billeder og tekst
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net