Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 13. marts kl. 18.00 i Kulturhuset Indre by, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.
 
Inden generalforsamlingen holdt Poul Erik Lindelof foredrag om projektet "Stenalder i Marokkos ørken" .
 

Referat af generalforsamlingen

Til generalforsamlingen var 19 medlemmer mødt op.

 

1. Valg af dirigent – Mette Palm blev valgt til dirigent.

 

2. Valg af referent - Ulla Odgaard valgtes til referent.

 

3. Formandens beretning

I sin beretning nævnte formand Anette Kjærulf Andersen blandt andet:

  1. Vi er lidt over 200 medlemmer i FaF, og vi bør fortsat arbejde på at få flere medlemmer samtidigt med at vi skal ”holde på” de gamle. Måske vil det hjælpe på frafaldet at vi indfører betalingsservice.
  2. FaF blev i foråret kontaktet af TV2 og Anette blev interviewet i forbindelse med en udmelding om, at der ville komme meget udgravningsarbejde. Vi kan således konstatere, at FaF har vundet status som en organisation, hvis holdninger er relevante i den offentlige debat.
  3. Bestyrelsen har også i 2014 arbejdet med projektet ”Det arkæologiske arbejdsmarked”. Vi lavede i januar-februar en stikprøve-undersøgelse med spørgeskemaer vedrørende uddannelses og ansættelsesforhold til udvalgte museer. Desuden ringede Jeanette Skaarup til samtlige museer med arkæologisk ansvar, og vi fik tal på hvor mange arkæologer de havde ansat, og på hvilke vilkår (fastansatte/løstansatte). Disse oplysninger blev brugt i rapporten til DISCO (Discovering the archaeologists of Europe) samarbejdet, som vi i 2013 blev en del af. Vi har desuden arbejdet sammen med Magisterforeningen om en større spørgeskema-undersøgelse, som blev gennemført over sommeren.

Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet - Ulla Odgaard fremlagde regnskabet, som var godkendt af revisor Gerd Ravnholt.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Redaktionens beretning – ved ansvarshavende redaktør Mette Palm:

Det har været et svært år for redaktionen. Man mærker at folk er blevet mere pressede. Færre melder sig selv som skribenter, og flere, som har indvilget i at skrive en artikel, ender med at melde fra. Det gør det sværere at holde fast i overordnede temaer. Det lykkedes dog alligevel at gennemføre udgivelsen af to numre i 2014.

 

6. Rapport fra udvalg

Jette, Nikolaj og Ulla har samarbejdet med Magisterforeningens repræsentant om spørgeskema-undersøgelsen, der har involveret samtlige museer i DK (på nær ét) med arkæologisk ansvar. Magisterforeningen har betalt Niels Alstrup for at udføre det praktiske arbejde med undersøgelsen, mens FaF har bistået ved udarbejdelsen af spørgsmålene og ved at skaffe kontakt til museerne. Desuden har vi løbende kommenteret arbejdet med udarbejdelsen af rapporten, som endnu ikke er færdig. På generalforsamlingen deltog flere af de tillidsrepræsentanter, som har samlet data ind til undersøgelsen, og de opfordrede udvalget til at tilskynde Magisterforeningen/Niels Alstrup, så undersøgelsen snarligt vil blive tilgængelig.

 

7. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag var modtaget.

 

8. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår

Da udgifter og indtægter balancerer anbefalede Gerd at kontingentet fastholdes. De nuværende kontingentsatser 180 kr. pr. medlem, 220 kr. for samboende, 165 for abonnenter. Dette blev vedtaget

 

9. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år).

Anette Kjærulf Andersen genopstillede som formand – og blev valgt.

Ulla Odgaard fortsætter som kasserer (ikke på valg i ulige år).

 

10. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.

Jette Rostock, Nikolaj Wiuf Kristensen og Thit Birk Petersen genopstillede som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt.

Claus Børre Petersen og Poul Erik Lindelof blev genvalgt som suppleanter.

Nyt bestyrelsesmedlem er Sandie Holst.

Rikke Hammer ønskede ikke at genopstille.

 

11. Valg af revisor

Gerd Ravnholt ønskede ikke at genopstille som revisor. Alice Lundgren blev i stedet valgt til revisor.

 

12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder

a) Næste års generalforsamling blev foreslået afholdt på Moesgaard. Vi kan kombinere det med besøg på det nye museum.

b) Tissø udgravningerne blev foreslået som mål for FaF-udflugt.

c) Den planlagte paneldebat om museumsloven afholdes evt. fredag d. 22. maj. Ulla undersøger om det kan blive på Nationalmuseet, og om museets pressechef kan være med til at promovere arrangementet. Invitationer skal udsendes bredt, evt. gennem Kulturstyrelsen.

d) Det blev foreslået at vi bruger Facebook mere aktivt, f.eks. i forbindelse med arrangementer, hvor der er brug for samkørsel.

 

12. Eventuelt

Intet

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net